ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,844,298
Yesterday:6,825
Today:12,154

List student exam room


Subjects : Problem Solving in Organization in Marketing-1
Exam room : PSOMk1-DH47ISB-03-P06

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn Lê ĐôngNghi22/10/2003 
2 Đào Huỳnh BảoNgọc29/05/2002 
3 Trần Thị ThuNguyệt20/04/2003 
4 Nguyễn Công ThànhNhân20/09/2003 
5 Lê Thị MaiNhi07/06/2003 
6 Trần Anh HoàngNhi03/04/2003 
7 Đinh Phượng ThuPhương12/09/2003 
8 Phạm MinhPhương16/04/2003 
9 Lê MaiQuỳnh16/11/2003 
10 Nguyễn NhưQuỳnh14/02/2003 
11 Lê MinhThư10/05/2003 
12 Phạm ThuThủy20/12/2003 
13 Dương Hoàng ThyThy07/03/2003 
14 Nguyễn Lê PhươngTrâm07/03/2002 
15 Lê HoàngTrinh15/02/2003 
16 Lê PhươngUyên10/06/2003 
17 Phan Lê QuangVinh01/11/2003 
18 Trần LinhVy27/02/2003